برای خرید کفش پاشنه بلند حتما این نکات را بدانید – درجه

کوچک بودن سایز در این کفشها را هرگز نمیتوان تحمل کرد، زیرا به خودی خود در کفشهای پاشنه بلند فشار بر قسمت پنجه زیاد است و امکان تحمل فشار مضاعف ناشی از کوچک بودن کفش برای انگشتان وجود ندارد. زنان قد بلند ۱- از کمر بند پهن استفاده کنید.- از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.- بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.- لباسهای سر تا پا یکرنگ نپوشید.- از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.- کیف دستی کوچک حمل نکنید.- شلوار راسته بپوشید.- تاپ نپوشید.

کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار استفاده کنید.زنان قد کوتاه و ریز نقش لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده کنید.- رازهای خوشتیپ بودن دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.- لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنید.- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.- کفش کمی نوک تیز بپوشید. درحالیکه پاشنه کفش انسان را بالا میبرد. کفش پاشنه بلند میتونه اعتبار استایلتون رو بالا ببره یا حتی پایین بیاره.

لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید.تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.- لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.- شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.- کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید. لباسهای بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.- لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلندقدتر میکند.- لباسهای یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.- گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند.- روسـری کـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.- خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.- لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودیرازهای خوشتیپ بودن شما را لاغر تر جلوه میدهـد بـرایلاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید: لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلکوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق ترنشان میدهند.

اگر روی پای شما پهن است، چرا خودتان را با خرید کفش نوکتیز عذاب دهید؟ هرچه پاشنه کفشی بزرگ تر باشد تعادل بیشتری میخواهد پس زمانی که میخواهید کفشی را بخرید حتما سایز پای خود را بدانید و پاشنه متناسب خودتان را خریداری کنید. همچنین فکر پاشنههایی با این ارتفاع و بدون پلتفرم را از سرتان بیرون کنید. یکی از بارزترین مشکلات حاصل از پوشیدن کفش های پاشنه بلند، ایجاد درد در کف و ساق پا می باشد. اصول کلی ست کردن لباس همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد.- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.- بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.- رازهای خوشتیپ بودن پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.- پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.- رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.- رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.